Styrodur

Kauno Šilas

Alseka Vilnius

KTU

BALTEXIM

BALTEXIM

Teknik

Varför använda GWH limmade balkar?

Limmad balk är en revolutionerande ny produkt, som tillverkas i Ryssland med Green Wood Homes och bygger på amerikanska och kanadensiska teknologier.I  processen för tillverkning av limmad balk, använder GWH det mest avancerade moderna material som produceras av BASF, Akzo Nobel och Dynea. GWH limmade delen innehåller isoleringsmaterialet STYRODUR-C som är en extruderad polystyren. Polystyrenskum tillverkas av expanderad polystyren (EPS), som utvecklades  av BASF på 1960-talet.

Grundmaterialet i expanderbar polystyren är Stirol. Under polymeriseringsprocessen så binder Stirol-molekylerna varandra i kedjor. I polymeriseringen erhålls den expanderbara polystyrenen genom förekomsten av pentan. Stirol och pentan är kolväten, men expanderbar polystyren är försedd med tillsatser som motverkar möjligheten till brand. I de flesta fall är additivet heksabromciklododekane (HBCD) tillsatt. Litauen förbjuder användning av polystyrenskum utan brandblockerande tillsatser.

Polimerisationsmetod

table1_EN

Stirol

Stirol är ett omättat aromatiskt kolväte. Det finns i stenkolstjära och i små mängder i vissa livsmedel – frukt, grönsaker, nötter, dryckeroch  kött. Stirol kan också tillverkas av olja. Stirol används flitigt vid tillverkning av gummi, plast, glasfiber, pipor, bildelar och containrar.

I den råvara som används för att framställa polystyrenskum, finns det 0,1% av det monomera Stirolet. Även monomera Stirol kan avdunsta, dess extremt låga koncentration på 0,1% utgör dock inte någon fara för människan0. I produktionen av polystyrenskum kan även finnas små mängder Stirol. I det färdiga isoleringsmaterialet är koncentrationen av kvarvarande Stirol ännu lägre. Studier i Tyskland visade att två månader efter tillverkning, var det omöjligt att spåra ånga som härrör från polystyrenskum i rummet även med mycket känslig teknik som kan registrera koncentrationer av Stirol ned till 0,01 mg/m3.

Detta är anledningen till att polystyrenskum används av GWH som ett  exceptionellt isolerande material som inte avger någon Stirolgas.

Pentan

Pentan, i det EPS-material som används för expansionen, är en färglös, flyktig, vattenolösliga vätska med en kokpunkt nära 30 grader C. Pentan är en integrerad del av oljan, men den kan även framställas i människors och djurs organismer genom naturliga biokemiska processer och passera in i atmosfären genom utandningsluften. Under tillverkningsprocessen av polystyrenskum släpps pentan ut i atmosfären i form av ånga.

I atmosfären omvandlas pentan snabbt till koldioxid genom fotokemiska reaktioner. Pentansyror Half-life är variationer orsakade av olika faktorer, bland annat genom solstrålning. Därför sönderfaller pentan snabbare på sommaren än på vintern och snabbare på dagen än på natten. Mätbara pentansyrekoncentrationen i atmosfären är så låg som 2 ppb (parts per miljard = 1 del av en miljard = 1 / 1 000 000 000) storlek. Vid jämförelse är koldioxid i atmosfären 34 600 ppb av metan  1 700 ppb. På grund av sin låga stabilitet, når pentan inte de övre luft lagren av atmosfären och skadar därför inte ozonskiktet. I vatten och mark omvandlas pentan snabbt till koldioxid och vatten med hjälp av växter, bakterier och mikroorganismer. Jämfört med andra förekommande utsläpp av växthusgaser i atmosfären utgör pentan genom utsläpp i produktion och bearbetning av polystyren endast 0, 000.009% per år.

Den mängd koldioxid som uppstår genom omvandling av upplöst pentan är extremt låg. Det kompenseras av lägre utsläpp av koldioxid till följd av lägre förbrukning av energi för uppvärmning.

Pentangas är tyngre än luft och kan under vissa förhållanden bilda explosiva blandningar tillsammans med luft i tillverkningsprocessen. Dessutom kan viss pentangaskoncentration utgöra en hälsorisk. Sådana nivåer kan bara ske i slutna, dåligt ventilerade rum. Därför måste anläggningen för tillverkning av polystyrenskum utrustas med tillräckliga ventilationssystem. I polystyrenskummet, som når konsumenten, finns inte någon pentan längre.

Hämmande tillsatser för att motverka brandfarlighet

För att minska möjligheterna till uppkomst av brand tenderar producenterna att använda heksabromciklododekane (HBCD). HBCD är ett bromerat cykloalifatiskt kolväte. Det är praktiskt taget olöslig i vatten, är resistent mot hydrolys och är inte ett farligt ämne. Det finns små mängder av detta material i polystyrenskum, där det förekommer i fast form i polymera skal mellan polymerkedjorna. På grund av de kemiska egenskaperna hos ämnet och dess varaktiga förekomst mellan polymerkedjorna, tas möjligheten att HBCD kommer att förångas eller släppas ut på annat sätt  bort.

Styrodur C – det gröna extruderade styrencellplastmaterialet, som produceras av BASF är utan FCICH, HFC1CH och HFCH. Styrodur C har god värmeisolering, stabilitet och absorberar inte fukt. Styrodur C är svår att antända och stöder inte förbränning. På grund av sina goda egenskaper, är denna produkt ofta använd i både höghus- och underjordiska konstruktioner.

När man producerar Styrodur C  används koldioxid som blåses in. Detta sätt ger ett  relativt
snabbt utbyte av gaser  mellan koldioxid och luften. Använt koldioxid tas från ämnet i omlopp. Däremot ökar det inte växthuseffekten. Hålrummen är bara fyllda med luft.

Fördelar:

Styrodur C är en ny generation av värmeisoleringsmaterial och har fler funktioner och fördelar framför klassiskt strängpressad skum:

Styrodur C innehåller inte FCICH, HFCICH och HFCH. Dess små porer innehåller enbart luft.

I produkter med HFCICH kan ozon bildas vilket inte är fallet i Styrodur C.

Dessutom är ekologiska balansen väl utnyttjad i Styrodur C. Styrodur C:s innehåll av råvaror som behövs för att tillverka det är lågt. Den energi som används för att framställa materialet kompenseras av den sparade energin som annars skulle behöva användas för uppvärmning.

Kvalitet:

För att visa den höga kvalitetsnivån på Styrodur C testades dess värmeskydd på Research Institute i München.

Leverans form:

C Styrodur levereras i form av plattor.

Standardtyper är 2500C 2800C 2800CS 3035CS 3035CN 4000CS 5000CE.

Dessa typer skiljer sig från varandra genom tjocklek, värmekapacitet och belastningsmotstånd. Materialets yta motsvarar den ljuskänsliga filmen i en kamera. Endast Styrodur 2800C och 2800CS har Styrodur värmebehandlade ytor.

Bildandet av olika aspekter:

För att undvika köldbryggor, för att förenkla montering av foder och för att förbättra den visuella bilden, erbjuds Styrodur C-plattorna med en slät trappkant eller med bajonettslits.

Universell produkt:

Styrodur 2800 C och CS 2800 är värmeisolerande paneler, med strängpressad skiva på båda sidor. De används mellan betong och gips och under andra täckskivor, liksom vid konstruktioner med lim som inte innehåller lösningsmedel. Tack vare detta får man en utmärkt vidhäftning.

Plattorna är speciellt lämpade för värmeisolering av betongytor som t.ex. grundväggar och bottenisolering. En direkt långsiktigt anslutning till hela ytan av betong används för att motverka mögel. Styrodur CS är också lämplig för innerväggsisolering såväl som för takisolering.

Värmeisolering, mångfald, och skillnaden i styrka och speciella kanter för sammanfogning har gjort Styrodur C till ett oöverträffat isoleringsmaterial i både höghus och vid underjordiska byggen, inom transportsektorn och vid tillverkning av anslutningselement tlkl väggar, golv och tak. För alla slags isolering av mark, värmeisolering av broar och som isolering av konstruktioner och som det skyddande lagret mot kylan på gator och  järnvägar.

Ovanstående egenskaper gör att Styrodur C är användbart i en mängd situationer. När man planerar för en utveckling av mer mångsidiga och innovativa konstruktioner och installationer är detta den lämpligaste metoden att använda.

basr-sertifikatas

Ytterligare isoleringsanvändning:

Styrodur C har alla nödvändiga funktioner för isolering av en byggnads grund och bottenplatta vid dess  kontakt med marken. Produkten ruttnar inte, har motstånd mot vikt, motstår tryck bra och absorberar inte fukt.

Köldbryggsisolering:

Betongfönster, pelardörrar, strukturella byggnadsdelar, delar av extrema väggar, hörn etc. är vanligen de svagaste punkterna för att släppa ut värme. Dem kan man göra väl isolerade med värmebehandlad Styrodur C.

Inre isolering:

Hålighet väggar är i den traditionella konstruktionen vanligr. Eftersom Styrodur C inte absorberar fukt och har goda värmeisolerande egenskaper, kan produkten användas mellan två lager av sten eftersom den intelämnar någon luftspalt.

Golvet och grundisolering:

Styrodur C är tack vare sitt motstånd mot tryck väl lämpad för golvisolering. När man bygger i flera våningar, som i lager eller fabriksanläggningar, kan dessa isoleras med Styrodur C.

Styrodur C kan även användas under den konstgjorda isens ytor som i isrinkar. Isoleringsmaterialet hämmar upptiningsprocessen.

Takisolering:

Styrodur C används mellan bindande balkar, i de övriga balkarna eller monteras som ett komplett lager av bindande balkar för takisolering. Storformatpaneler är lätt demonterbara och innebär ett för ögat tilltalande grönt tak, som, om det blir nedsmutsat, lätt kan rengöras med ånga.

Särskilda användningsområden:

Förutom de ovan nämnda sätten att använda Styrodur, kan den också användas i kombination med andra material. Dessa produkter används för både inredning och exteriört i fasaden. Det används också till golv och väggar i husvagnar, arbetsbodar och även i kylskåp, liksom till skeppsbyggnad och pontoner.

Om båda Styrodur C sidoväggarna täcks av lager med glasfiber, då vi har en bärare som är särskilt lämplig för VVS-materiel och till  kakel.

Styrodur®C tekniska data

Styrodur_Technical_data

http://www.basf.de/en/produkte/kstoffe/schaum/styrodur/benefit_solution.htm?id=V00-h_6l*Ef2Ybw21*t


Rec Indovent

Jaunuoliai.lt

Architektų grupės POLIGONAS

DYNEA

artiwood

ruvesa
counter widget
counter widget